Vedtekter for Bergen klimanettverk


§1: Navn
Bergen klimanettverk


§2: Formål
Bergen klimanettverk skal arbeide for samme mål som Norsk klimanettverk.  "Alliansebygging og aktivitet for en rask overgang til nullutslipps- og fornybarsamfunnet."  
Vårt lokale nettverk vil også  ha som mål å arbeide for at "enhver skal ha rett til et  miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonevne og mangfold bevares."  Jfr. Grunnloven §112.  


 §3: Oppbygging
Bergen klimanettverk er et lokalt nettverk med utspring fra Norsk klimanettverk, og må rette seg etter Norsk klimanettverks vedtekt  § 9.
Her står det følgende: "Lokallag kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer godkjent av Styringsgruppen i Norsk klimanettverk. Det skal inngås skriftlig avtale som regulerer forholdet mellom partene.
Tilsluttede grupper mv. kan ikke inngå avtaler eller representere Norsk klimanettverk utad uten Norsk klimanettverks styre eller generalsekretærs godkjennelse. Det skal være full transparens i forhold til tilsluttede grupper mv og Norsk klimanettverk skal ha anledning til å delta på styremøter om det vurderes som hensiktsmessig."
Bergen klimanettverk er en selvstendig juridisk enhet og har ansvar for egen økonomi.  


§4  Det lokale nettverket /Klimavenner  
Bergen klimanettverk er ikke en medlemsorganisasjon. Det betales ingen kontingent.
Vi er et åpent nettverk for alle personer som ønsker å delta i våre ulike prosjekter for klima og miljø.
Vi kaller våre aktive personer i nettverket  for  Klimavenner.  Styret fører en liste over klimavenner,  som ønsker å kontaktes for ulike prosjekter og møtevirksomhet, samt innkalling til årsmøtet.   En oppdatert liste over aktive Klimavenner må godkjennes av   styret  på  styremøte senest en måned før årsmøtet.  (se §5)


§5 Årsmøtet


-5,1 Innkalling

Invitasjon til årsmøte sendes godkjente Klimavenner, (se §4)
Klimavennene skal ha en fullstendig saksliste tilgjengelig, senest en uke før årsmøtet. (Tidsfrist gjelder ordinært årsmøte)  
Klimavenner har møte-, tale- og stemmerett, og er valgbare til tillitsverv innen foreningen.
Styret eller årsmøtet kan invitere, og innvilge andre møte- og talerett når det er hensiktsmessig.  Styremedlemmer har automatisk fulle rettigheter på årsmøtet.


-5,2 Om årsmøte og ekstraordinært årsmøte

Årsmøtet er Bergen klimanettverks  høyeste organ og avholdes normalt en gang i året innen 1. mai, og fra og med  2019.   Årsmøtet skal godkjenne årsmelding og regnskaper for foregående år, og vedta budsjett og planer for inneværende år. Det skal også behandle saker fremmet av klimavenner og styret, samt velge nytt styre.
Kopi av årsmøtereferat, årsmelding, budsjetter og revidert regnskap sendes til Norsk klimanettverk  innen en måned etter at årsmøtet er avholdt.
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, og etter samme regler som det ordinære årsmøtet. (Se  §4  Det lokale nettverket /Klimavenner  og  5,1 Innkalling)  


§6: Styret og  styrets fullmakter.

Styret består av leder og nestleder, samt  0-3 styremedlemmer. Det er ønskelig, men ikke nødvendig, å ha minst ett styremedlem utenom leder og nestleder.
Styreleder har overordnet ansvar for Bergen klimanettverks økonomi.  Styreleder og nestleder har signaturrett hver for seg,  men det skal foreligge en skriftlig godkjennelse fra begge før man inngår avtaler, signerer og opptrer på Bergen klimanettverks vegne.  Eventuelle uenigheter skal avgjøres av Norsk klimanettverks styre eller generalsekretær.   Man kan heller ikke opptre i strid med de sentrale vedtektene for Norsk klimanettverk.  Se også §3


§7: Styringsgruppe

 Når en aktivitet, arrangement eller kampanje planlegges, kan det opprettes en egen styringsgruppe.  Hvis det skulle oppstå uenigheter mellom styret og en slik styringsgruppe, som man ikke klarer å løse lokalt, skal man innhente instrukser fra hovedstyret i Norsk Klimanettverk, og ellers følge de retningslinjer som finnes i sentrale vedtekter.  


§8 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter,  kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.


§9 Praktisk og økonomisk støtte

Privatpersoner, organisasjoner og bedrifter kan gi støtte til Bergen klimanettverks arbeid praktisk og økonomisk. Økonomisk støtte kan gis gjennom faste beløp, enkeltdonasjoner eller samarbeidsavtaler. Det kan også søkes om offentlig støtte til det daglige arbeid og til enkelt-prosjekter.


§10: Endring og avvikling

Årsmøtet kan endre vedtektene med minst 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmene. Forslag til endring i vedtektene legges frem skriftlig på årsmøtet. Forslag om avvikling av Bergen klimanettverk må fremmes skriftlig til styret minst 4 uker før årsmøtet. Avvikling skal likedan skje med 2/3 flertall. Eventuelle aktiva tilfaller da Norsk klimanettverk sentralt.

Ble signert  av samtlige styremedlemmer 25.04-2018
Godkjent i Enhetsregisteret 03.05 -2018